🗓วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งเน้นย้ำทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในไตรมาสที่ 4
🔷ในการนี้ นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกรม ประกอบด้วยนายวสันต์ ชิงชนะ, นางสงวน มะเสนา, นายกิติพล เวชกุล, นายคมกริช ชินชนะ และนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับฟังการมอบนโยบาย/ข้อสั่งการ การติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนงาน โดยมีประเด็นที่สำคัญในการประชุม ดังนี้
 1. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ประจำปี 2565
2.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565
5.การจัดงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

ณ ห้องจูปิเตอร์ 12-13 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิม แพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)