วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ระดับท้าทาย พร้อมด้วยนางวราพรรณ บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม นายพิเศษ นันต๊ะหม่น นิติกรชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ และนายณัฐจักร ชำนิชลธิศ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตรวจประเมินหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ระดับท้าทาย เพื่อคัดเลือกเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ระดับต้นแบบ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนมีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และเสริมสร้างบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และให้การดำเนินการทางวินัยข้าราชการเป็นอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

ในการนี้ นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายสยัมภู แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายดอกดิน ต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวนิตยา สุพรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด ใน 5 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล
มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
พร้อมทั้ง ได้นำเสนอโครงการนวัตกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้าง “โครงการพัฒนาชุมชนบึงกาฬ สร้างสรรค์องค์การภาครัฐ 4.0 ประจำปี 2565” เพื่อให้บุคลากร ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 8 แห่ง มีการบริหารจัดการในการบริหารงาน/งบประมาณ ด้วยหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P ของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(Visited 1 times, 1 visits today)