🕜🕜 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) เป็นประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย นายสมยศ สุดแสนยา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม ประกวดโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

  💠💠 การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนา ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตระหนักถึงความสำคัญเห็นประโยชน์ของข้อมูล ยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีรูปแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการเกิดเครือข่ายการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน

    💠💠ในการนี้ นายคมกริช  ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลบ้านขาม โดย นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมรับฟังและให้กำลังใจคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านขาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ซึ่งนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการสารสนเทศตำบลต้นแบบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ หน่วยงานภาคีร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จากโปรแกรม (CIA) Community Information Radar Analysis ซึ่งผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และนำข้อมูลจากสารเทศเทศจากประชุมฯ ไปจัดทำแผนพัฒนาตำบลและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เกิดการพัฒนาพื้นที่ด้วยข้อมูลสารสนเทศอย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)