วันนี้ (วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.) นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) นายอนุสรณ์ กาญจนวณิชย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และนายภูไท ศรีเสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นายสรสาสน์ สีเพ็ง) ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการส่งเสริมให้ตำบลนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมหลัก บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 1 การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอ ตำบลได้ใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยจังหวัดราชบุรีได้คัดเลือกตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเข้าประกวดในระดับเขตตรวจราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)