วันนี้ (วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.) นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) นายอนุสรณ์ กาญจนวณิชย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และนายภูไท ศรีเสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นายสรสาสน์ สีเพ็ง) ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ระดับหน่วยงาน ประเภทสำนักงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานกรรมการ การประกวดองค์รู้ความดีเด่น (KM Challenge) ระดับหน่วยงาน ประเภทสำนักงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตามคำสั่ง กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 234/2565 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี 2565 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาองค์ความรู้ดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนที่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลากรทุกคน มีใจพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับทีมงาน และชุมชน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายในทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีการใช้องค์ความรู้ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์

โดยจังหวัดราชบุรีได้คัดเลือกสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเข้าประกวดในระดับเขตตรวจราชการ ในหัวข้อ “พช.โพธาราม BRAINSTORM จปฐ.” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เล็งเห็นความสำคัญของการจัดเก็บองค์ความรู้ หรือ KM ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินงานให้สำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายในการพัฒนางาน นำไปสู่การพัฒนาบุคคลากร และองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสนับสนุนให้บุคคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน และแนวความคิดใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาองค์กร เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

(Visited 1 times, 1 visits today)