วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

         จังหวัดลพบุรี โดยพระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ฝ่ายธรรมยุต ร่วมกับนายนิวัฒน์ รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทย และคณะสงฆ์
ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ฝ่ายธรรมยุต พร้อมคณะสงฆ์ ร่วมกับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี , นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี , นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น เหล่ากาชาดอำเภอชัยบาดาล จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๕๐ คน โดยร่วมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่วัดถ้ำเขาปรางค์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน ๙๑ ต้น
ในช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น. นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต่อในพื้นที่วัดเนกขัมมะวิสุทธิ์ ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน ๙๑๐ ต้น

         ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ตามโครงการ “ต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการใช้พลังบวรในการแสดงความจงรักภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน ๙ ชนิด ประกอบด้วย ต้นสัก ต้นพะยูง ต้นกันเกรา ต้นมะค่า ต้นประดู่ป่า ต้นยางนา ต้นชิงชัน ต้นกฤษณา ต้นแดง ในพื้นที่วัดถ้ำเขาปรางค์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ และวัดเนกขัมมะวิสุทธิ์ ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน ๙๑ ต้น และ ๙๑๐ ต้น ตามลำดับ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. ใช้พลังบวรในการแสดงความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๒. เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
๓. เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสา

         ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ โดยพระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ฝ่ายธรรมยุต ในการสนับสนุนต้นไม้ นายอำเภอ ส่วนราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ในการปรับพื้นที่ และจัดเตรียมสถานที่สำหรับปลูกต้นไม้ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการระหว่างจังหวัดและคณะสงฆ์ในพื้นที่ เพื่อขยายผลไปสู่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนให้เกิดรูปธรรม ตลอดจนดำเนินการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน…

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
---------------------------------------------------------------------------------------------------
#โครงการต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน
#คณะสงฆ์และจังหวัดลพบุรี
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
#CDDLopburi
#change for good ผู้นำต้องทำก่อน

(Visited 1 times, 1 visits today)