วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ระดับท้าทาย พร้อมด้วยนางวราพรรณ บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม นายพิเศษ นันต๊ะหม่น นิติกรชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ และนายณัฐจักร ชำนิชลธิศ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ตรวจประเมินหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ระดับท้าทาย เพื่อคัดเลือกเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ระดับต้นแบบ ประจำปี 2565 ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 3 โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนมีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และเสริมสร้างบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และให้การดำเนินการทางวินัยข้าราชการเป็นอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด ใน 5 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล
มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ได้ขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินใน 5 มิติ ระดับดีเด่น 2 ปีติดต่อกัน ซึ่งได้ส่งเสริมให้หน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ข้าราชการมีทัศนคติ วิธีคิด และยืดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาคประชาชน ด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

(Visited 1 times, 1 visits today)