🕜🕜 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) เป็นประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย นายสมยศ สุดแสนยา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม ประกวดโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงอำเภอศิวิไล จังหวัดบึงกาฬ

💠💠 การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนา ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตระหนักถึงความสำคัญเห็นประโยชน์ของข้อมูล ยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีรูปแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการเกิดเครือข่ายการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน

💠💠ในการนี้ นายคมกริช  ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลนาสะแบง โดยนายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ  นายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายวัฒนา ศรีวิรัช พัฒนาการอำเภอศรีวิไล นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา นายกองค์เทศมนตรีตำบลนาสะแบง พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนงานฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จากโปรแกรม (CIA) Community Information Radar Analysis ซึ่งผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และนำข้อมูลจากสารเทศเทศจากประชุมฯ ไปจัดทำแผนพัฒนาตำบลและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เกิดการพัฒนาพื้นที่ด้วยข้อมูลสารสนเทศอย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)