วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

         นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการการประกวดโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท , พระนครศรีอยุธยา , ลพบุรี , สิงห์บุรี , สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง) พร้อมด้วย นายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี และนายชัยวุฒิ ชูแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอ ตำบล ได้ใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ จังหวัดสระบุรี

         โดยในวันนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ประกวดฯ ของศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลซำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีนายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายณภัทร แพงโสภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอแก่งคอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว หัวหน้าคณะทำงานตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลชำผักแพว ร่วมนำเสนอ ตอบข้อคำถามและนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ไปปรับใช้ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ด้วยการใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

         กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค เพื่อให้ทราบคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช. ๒ค และข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเพื่อบริหารจัดการชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๖ “ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท นำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบททุกระดับ การกำหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติรวมทั้งการอนุมัติโครงการและการติดตามการพัฒนาชนบทด้วย" การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการส่งเสริมให้ตำบลนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ...

-----------------------------------------------------------------
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------

(Visited 1 times, 1 visits today)