ทัพนักกีฬาเพชรสมุทรคีรี เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.” ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีคนพช.

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. สนามกีฬาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.” กิจกรรม “การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีเขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดกลางตอนล่าง 2 และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายอำเถอชะอำ นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาฯ ดังกล่าว

โดยมีนายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรม กล่าวรายงานและนำทัพนักกีฬา ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ในเขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

เนื่องในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชน ก้าวย่างอย่างมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 60 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพลังในการสร้างชุมชน พัฒนาชุมชน ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างสัมพันธภาพในองค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุคลากร ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ เพื่อสาธารณประโยชน์” และกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี” ดำเนินโครงการฯ ในระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาค และระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565
โดยผลการแข่งขันกีฬา“สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.” เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตินล่าง 2 ได้ทีมและผู้ชนะที่จะเป็นตัวแทนระดับเขตตรวจราชการไปแข่งขันในระดับภาค ดังนี้
1. ฟุตบอล ช. = ประจวบคีรีขันธ์
2. แชร์บอล ญ. = ประจวบคีรีขันธ์
3. เปตอง ผสม = เพชรบุรี
4. ชักคะเย่อ ผสม = เพชรบุรี
5. ตีกอล์ฟ
5.1 ช. = เพชรบุรี
5.2 ญ. = ประจวบคีรีขันธ์
6. ปิดตาตีหม้อ
6.1 ช. = ประจวบคีรีขันธ์
6.2 ญ. = สมุทรสงคราม
7. วิ่งสามขา
7.1 ช. = ประจวบคีรีขันธ์
7.2 ญ. = เพชรบุรี
8. วิ่งกระสอบ
8.1 ช. = ประจวบคีรีขันธ์
8.2 ญ. = ประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งนอกจากรางวัลจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ทีมนักกีฬาแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพ ความรัก ความสามัคคีในองค์กร เป็นพลังอันแข็งแกร่งที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี
กรมการพัฒนาชุมชน
Change for Good
Inspector 4

(Visited 1 times, 1 visits today)