เขตตรวจราชการที่ 3 และ 4 ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับรายไตรมาส 3 (ครั้งที่ 3/2565) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุม นายสรสาสน์ สีเพ็ง นายอาทรพิมชะนก ร่วมดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565 เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี) และเขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ

โดยกรมการพัฒนาชุมชน อนุมัติให้สำนักตรวจราชการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการสำคัญ ระหว่างหน่วยรับตรวจในพื้นที่ จำนวน 1 วันโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ จังหวัดละ 6 คน รวมจำนวน 42 คน

ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุม นายนิวัติ น้อยผาง บรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวคิดและทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนสู่ความสำเร็จ" และได้รับ้กียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "งานพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย" พร้อมกับการบรรยายพิเศษจากผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยนายสุธีธ์ มั่งมี ในหัวข้อ " การขับเคลื่นงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ภายใต้กฎหมายPDPA"

โดยการนี้ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวกับที่ประชุมว่า การตรวจราชการ เป็นมาตรการที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการ การจัดทำภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายและแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการทำงานก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เป็นความเชื่อมโยงกันของ งาน ระบบ คน และการรายงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ทุกจังหวัดร่วมกันขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักตรวจราชการจึงจัดให้มีการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม 8 ประเด็น ดังนี้
1.การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
3.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
4.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
6.การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
7.โครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”
8.การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการสำคัญ ระหว่างหน่วยรับตรวจในพื้นที่ เพื่อการวางแผนขับเคลื่อนงานในไตรมาส 4

กรมการพัฒนาชุมชน
Change for Good
Inspector 4

(Visited 1 times, 1 visits today)