📣 นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 (บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และอุดรธานี) ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

⏰วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าประชุมฯ ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบ TV พช. ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

💠ในการนี้ นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 (บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และอุดรธานี) เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้
1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.การติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
2.1 การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
2.3 การบริหารการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
2.4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2.5 การติดตามเงินทุนระหว่างช าระคืนเงินยืมตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
2.6 การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.7 การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
2.8 การพัฒนาบริการดิจิทัลส าหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”
2.9 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง
3.การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4
4.การรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2565)
5.แผนการสรรหาบุคลากรและบรรจุแต่งตั้ง เดือนกรกฎาคม 2565
6.การประชาสัมพันธ์งานของกรมการพัฒนาชุมชน
7.การเตรียมการสำหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
8.ข้อราชการสำคัญของรองอธิบดี
9.สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ประกอบด้วย
9.1 การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
9.3 การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
9.4 การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

💠 ต่อมาเวลา 13.30 น. นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 (บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และอุดรธานี) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน สื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “OTOP PREMIUM สู่สากล” และได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนา PREMIUM สู่สากลณ ห้องประชุม3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้แถลงข่าวการจัดงาน “OTOP PREMIUM สู่สากล” ในครั้งนี้ว่า
“เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปสู่ตลาดสากล ซึ่งพช. ได้ดำเนินการเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์โอทอปที่ได้มาตรฐานระดับ 4 – 5 ดาว โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศ จำนวน 300 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอทอปเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมสู่สากล ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะเข้าสู่กิจกรรมทดสอบตลาด ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โอทอปสู่ระดับสากล และเพิ่มโอกาสทางการตลาด
โครงการนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกรมการพัฒนาชุมชนที่จะผลักดันผู้ประกอบการโอทอป ที่มีความพร้อมมาพัฒนาและส่งเสริม เพื่อสามารถนำผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ต่อไป”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)