วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา09.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสงวน  มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3/2565 จาก ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)