วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานการประชุม การหารือเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและแผนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นายกรกฏ เตติรานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นางเสาวลักษณ์ ภักดีประพันธ์ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด คุณสรวิศ จันทร์แท่น ประธานโอทอปเทรดเดอร์จังหวัดนครศรีธรรมราช และนักวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมประชุม ณ ห้องสิริธรรมพัฒนา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เมื่อเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กิจการต้องหยุดชะงัก มาถึงวันนี้ การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย จึงต้องร่วมมือกัน “เหลียวหลังแลหน้า ประชารัฐเมืองคอน” โดยมีประเด็น 1)การใช้ประโยชน์จากศูนย์ OTOP 2)พืชสมุนไพร 3) การประชุมคสป. 4) ช่องทางการจำหน่ายตลาดออนไลน์ 5) การสร้างแบรนด์จังหวัด 6) การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด 7) การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว 8 ) หาสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่

(Visited 1 times, 1 visits today)