วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ทั้งนี้ การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นฯ มีการคัดเลือก ทั้งสิ้น 3 ประเภท ได้แก่
1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มไร่นาสวนผสม โดยนางกัลยา ศรชัย
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ ได้ซักถามข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ตลอดจนได้ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวด นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด ร่วมให้กำลังใจและรับฟังการนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)