วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก KM Challenge ระดับหน่วยงาน ประเภท สุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ ระดับจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยมีนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งดำเนินงานโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรในการเป็นนักจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชนมืออาชีพ สร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ และจัดเก็บองค์ความรู้ระดับพื้นที่ เพิ่มช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาคลังความรู้ในการพัฒนาชุมชน ให้บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนและผู้นำชุมชน สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้คัดเลือกสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งใหญ่เข้ารับการประกวด โดยมีนางสาวภิญญภัค สินรา พัฒนาการอำเภอทุ่งใหญ่ เป็นผู้นำเสนอ KM Challenge ระดับหน่วยงาน ชื่อผลงาน “สพอ. ทุ่งใหญ่ “ผนึกภาคี ขับเคลื่อน โคก หนอง นา ให้เป็นระบบ ครบด้วยระเบียบ เฉียบวิธีการ ล้ำเลิศศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา” ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)