วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ จังหวัดสุรินทร์

         นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดที่ ๗ ณ จังหวัดสุรินทร์
โดยในวันนี้ เป็นการประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่
๑) ชมรม TO BE NUMBER ONE : โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๒) ชมรม TO BE NUMBER ONE : โรงเรียนกระเทียมวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๓) ชมรม TO BE NUMBER ONE : ชุมชนหนองกันจารย์ ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
๔) ชมรม TO BE NUMBER ONE : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

----------------------------------------------------------------
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------

(Visited 1 times, 1 visits today)