วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือก จำนวน 4 ประเภท 5 ราย ดังนี้
1. ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นางสาวภิญญภัค สินรา พัฒนาการอำเภอทุ่งใหญ่
2. ประเภทวิชาการ ได้แก่ นางสาวนุชนารถ ยอดแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่
(1) นางสาวพิมพ์ลภัส จริตงามนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง
(2) นางวรรณดี ขนาบแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชาชุมชนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
4. ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางสาวรื่นฤดี รัตนบุรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้ นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาและร่วมเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการที่เข้ารับการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)