📍วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.
นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางสาวบัณฑิตา สุขกำเนิด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวธัญลักษณ์ ชันไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนักพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯทั้ง3ประเภท ได้แก่
1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
3.กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มอาชีพทอผ้าและแปรรูปตัดเย็บ บ้านหนองกกยางกลาง ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่
ณ กลุ่มอาชีพทอผ้าและแปรรูปตัดเย็บ บ้านหนองกกยางกลาง ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)