วันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามกีฬาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

         นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง (แทนท่านฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ซึ่งเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ร่วมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ๖๐ ปี พช. กิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และพลังในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมความรัก สามัคคีในองค์กรและเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุคลากร ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ๔ ประเภท ได้แก่
         ๑) ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย
         ๒) ประเภทกีฬาแชร์บอลหญิง
         ๓) ประเภทกีฬาเปตองผสม
         ๔) ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย ชักกะเย่อ วิ่งกระสอบ วิ่งสามขา ปิดตาตีหม้อตีกอล์ฟมะเขือยาว
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ในเขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท , พระนครศรีอยุธยา , ลพบุรี , สระบุรี , สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๖๐ คน

        กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายนิวัติ น้อยผาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ๖๐ ปี พช. กิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และบทบาทภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งการปฏิบัติงานต้องใช้องค์ความรู้ ความสามารถและความอดทนในการทำงานในทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้งานประสบความสำเร็จสัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนด จากงานที่มากมายในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนนั้น ก่อให้เกิดความวิตกกังวล ความตึงเครียดกับบุคลากร ทำให้เกิดผลกระทบในด้านคุณภาพชีวิต ดังนั้น ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ในปี ๒๕๖๕ กรมการพัฒนาชุมชน จึงจัดทำโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ๖๐ ปี พช. กิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับเกิดความผ่อนคลาย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี แข็งแรง เกิดความรัก ความสามัคคีในการทำงาน และร่วมสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง ยืนหยัดการทำงานเพื่อประชาชนต่อไป ...

--------------------------------------------------------------------------
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------

(Visited 1 times, 1 visits today)