⏰วันนี้ (7 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (เขตตรวจราชการที่ 11) เป็นประธานกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) จ.นครพนม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการคัดเลือกและประเมิน จำนวน 5 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2. ประเภทพัฒนาการอำเภอ นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก
3. ประเภทวิชาการ นางสาวลัดดา ศรีบุรมย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน นางสาวทวีสิน ศิริวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม
5. ประเภทสนับสนุน นายชวภณ พรหมอารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานประสานงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ ได้ประเมินผลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2565 ระดับต้นแบบด้วย
✳️โดยมี นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดีเด่นจังหวัดดังกล่าว
✳️ทั้งนี้ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้โอวาทและแนะนำวิธีการปฏิบัติงาน นักวิชาการพัฒนาต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ต้องคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ฝึกฝนการทำงานให้มาก ต้องคิดงานแบบรวบยอด การนำเสนองานต้องสั้น เข้าใจง่าย เนื้องานชัดเจน คิดให้เป็นระบบ เชิงยุทธศาสตร์ คือ ต้องใช้กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ การสนับสนุนงาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เกิดประโยชน์และสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานได้
Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)