⏰วันนี้ (22 มิ.ย. 65) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เป็นประธานคณะกรรมการการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ปี 2565 ระดับกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการพัฒนายกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วยนายพีฏาวุธ นาโควงศ์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นางสาวธิพาพรรณ ใจช่วง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 และผู้แทนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2) เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน/ชุมชน 3) เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

✳️ทั้งนี้ การจัดประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้อยนาตะแบง หมู่ที่ 11 ตำบลคำป่าหลาย ได้จัดแสดงรำประกอบเพลง กองทุนแม่ของแผ่นดิน และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและหัตถกรรมแกะสลักของเยาวชนนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อยนาตะแบง ร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประกวดฯ และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินผ่านวีดิทัศน์ โดยมีนายกมล รูปงาม ประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้อยนาตะแบง พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฯ เมื่อปี พ.ศ. 2563 เป็นหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง จำนวน 8,000 บาท มีโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 35 คน มีสมาชิก 200 ครัวเรือน กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง หมู่บ้านมีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน มีการจัดประชุมและแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 ขั้นตอน มีการจัดทอดผ้าป่า/รับบริจาคเงินสมทบทุนฯ และสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร จึงได้คัดเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565

✳️ในการนี้ มีภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้อยนาตะแบง ประกอบด้วยนายพรชัย พุฒซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหารและทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระสงฆ์ คณะผู้นำ/ภาคีเครือข่าย และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดฯ และนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการประกวดครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้อยนาตะแง หมู่ที่ 11 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD

(Visited 1 times, 1 visits today)