⏰วันนี้ (22 มิ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วย นายพีฏาวุธ นาโควงศ์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี และนายวิรุธ สมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม ร่วมเป็นกรรมการ

✳️โดยจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนส่งคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) หมู่ที่ 5 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนและนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ประยุกต์โคก หนอง นา เป็นจุดเริ่มต้น ในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้ครบทั้ง 52 ตำบล เพื่อเป็นกำลังหลักในการ คิด ทำ นำ เปลี่ยน และขยายผลไปยังครัวเรือนทุกครัวเรือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

✳️ในการนี้นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมให้กำลังใจในการนำเสนอผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวฯ พร้อมได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
ภาพ/ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)