🗓วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานบริษัทประชารัฐสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดย นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมาย ให้นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวธัญชนิต คำเลิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและเจ้าหน้าที่พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมติดตามการดำเนินงานบริษัทประชารัฐสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมี คุณกิตติเดช เกื้อกิตติวงศ์ ประธานกรรม คุณวาสนา ขันธวัฒิกุล กรรมการ และคุณพัฒนชัย ลิมไธสง พนักงานบริษัท ร่วมให้ข้อมูลการขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัดบุรีรัมย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้มีการขับเคลื่อนงาน 3 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1. โครงการ SO BURIRAM (Signature of Buriram) 2. โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์ และ 3. โครงการส่งสุข ทุกเทศกาล ตลอดจนร่วมกันกำหนดรูปแบบ ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย "สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข"
✌️✌️✌️

(Visited 1 times, 1 visits today)