💠นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) แก่ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย อีสานเหนือ สู่การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
จุดที่ 8 จังหวัดสุโขทัย

💠 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา)จุดที่ 8 จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 17
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

💠โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) จัดทำขึ้นเพื่อสนองแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการทอผ้า พร้อมทั้งเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอต่อยอดการพัฒนาลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตลอดจนเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย และเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย สามารถนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมทั้งสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จากกลุ่มทอผ้ากว่า ๖๐ กลุ่ม/ราย พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย “Live สด” ผ่านเพจ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวการทอผ้าไทย จากผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยหลากหลายสาขา ที่มาร่วมบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิควิธีการเฉพาะต่างๆ อาทิ การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การคัดสรรเส้นใยที่เหมาะสมในการทอผ้า เทคนิคการทอผ้า การทอผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา เทรนด์สีแฟชั่นระดับสากลจากเทรนด์บุ๊คฯ การพัฒนาผืนผ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นร่วมสมัย การสร้างแบรนด์เบื้องต้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าการสื่อสารตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการเป็นจุดที่ 8 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ต แอนด์ สปา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCD

(Visited 1 times, 1 visits today)