💠นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 เข้ากราบสักการะขอพรพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดพิษณุโลก ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

💠วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้ากราบสักการะขอพรพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดพิษณุโลก ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรวิหาร ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในทุกวันเสาร์ เวลา 06.00 น. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP

💠ในการนี้ นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมด้วย นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก นางกันชาณัฏฐ์ เนียมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก และนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางยุพา กลิ่นหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาววารี ทับทองหลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะได้มาร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และกราบสักการะขอพรพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดพิษณุโลก ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ด้วย

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCD

(Visited 1 times, 1 visits today)