📍วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.

นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางสาวบัณฑิตา สุขกำเนิด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ

ในการนี้ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายชิษณุกิจ  เอ็นยอด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนักพัฒนาชุมชน ร่วมให้กำลังใจและรับฟังการนำเสนอผลงาน

นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ พร้อมด้วยนายอธิวัฒน์ เรืองอุดมสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ สจ.ลำใย ภาษี พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกระสังทั้งท้องที่และท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯทั้ง3ประเภท ได้แก่

1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

3.กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้าเพื่อจำหน่าย ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

ณ กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้าเพื่อจำหน่าย หมู่ที่ 2 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)