วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พร้อมด้วย นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา บ้านคลองหมากนัด ม.11 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ซึ่งได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนะนำการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีนายแดง ด่านเกลี้ยกล่อม เจ้าของแปลง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ผู้นำชุมชน ร่วมให้ข้อมูลและให้การตอนรับ

🌟🏆🌟 #กรมการพัฒนาชุมชน #สำนักตรวจราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)