🕜 🕜 วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล, ภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองคาย โดยมีนายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

       โอกาสนี้ นายคมกริช ชินชนะ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของกรมการพัฒนาชุมชน โดยเน้นย้ำภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล, การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565, การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ,การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, และประเด็นเน้นย้ำของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เรื่องศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน, การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร, การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา และการติดตาม ตรวจสอบ การชำระเงินยืม โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้เน้นย้ำการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม หากเกิดปัญหาให้ประสานงานกับกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อความชัดเจนในการแก้ปัญหา

(Visited 1 times, 1 visits today)