📯📯วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 9 ภาคตะวันออก 2 ร่วมประชุมชี้แจงการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และแนวทางการชี้แจงของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม รวมถึงการรวบรวมเอกสารจัดส่งมายังกรมฯ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวมีนายสุชาติ ภัคพานิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ

#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักตรวจราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)