วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๖ อาคาร ๗ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี และนายชัยวุฒิ ชูแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ

     โดยมีนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา , นายปราโมทย์ กิจปลื้ม ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับคณะกรรมการและร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนในการประกวดฯ ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกฯ ทั้งสิ้น จำนวน ๔ ประเภท ประกอบด้วย
     ๑) ประเภท วิชาการ นางสาวนัทมน เฟื่องกาญจนกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
     ๒) ประเภท สนับสนุน นางสาวธนิญาฏา อักษรเสือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
     ๓) ประเภท พัฒนาการอำเภอ นางสาวอัญชลี เฉลยรัตน์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
     ๔) ประเภท พัฒนากรขวัญใจชุมชน
           ๔.๑) นางพัชชิระ ใจแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา
           ๔.๒) นางสาวกุลริศา พชรเหมสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย

     กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชน มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประพฤติตนอยู่ในจรรยา ระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ เป็นทั้งคนเก่ง ดีมีผลงานเป็นรูปธรรมต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งการคัดเลือกข้าราชการฯ ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการประเมินคุณลักษณะและผลการปฏิบัติงาน โดยวิธีการให้ค่าคะแนนจากแบบประวัติส่วนตัว ผลงานดีเด่น และการติดตามผลงานในเชิงลึกของกรรมการคัดเลือกข้าราชการฯ ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่พิจารณาจากการประเมินคุณลักษณะ และผลการปฏิบัติงาน ให้ค่าคะแนนจาก ๒ ส่วน ได้แก่
     ๑) ประวัติส่วนตัวด้านผลการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลัง ๔ รอบการประเมิน และผลงานดีเด่น
     ๒) การติดตามผลงานในเชิงลึก ๓ ด้าน ได้แก่
           ๒.๑) ด้านการครองตน
           ๒.๒) ด้านการครองคน
           ๒.๓) ด้านการครองงาน
     สำหรับเขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง) มีรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ ประเภท ดังนี้
     ๑) ประเภทบริหาร
     ๒) ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน
     ๓) ประเภทพัฒนาการอำเภอ จำนวน ๑ รางวัล
     ๔) ประเภทวิชาการ จำนวน ๑ รางวัล
     ๕) ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน จำนวน ๓ รางวัล
     ๖) ประเภทสนับสนุน จำนวน ๑ รางวัล
     ๗) ประเภทซื่อสัตย์สุจริต
     ๘) ประเภทลูกจ้างประจำ
     ๙) ประเภทพนักงานราชการ

-----------------------------------------------------------------------
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------

(Visited 1 times, 1 visits today)