“นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ปี พ.ศ.๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๑ จ.อ่างทอง”

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

     นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง) ณ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี และนายชัยวุฒิ ชูแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ

     กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการคัดเลือกการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชน มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประพฤติตนอยู่ในจรรยา ระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ เป็นทั้งคนเก่ง ดีมีผลงานเป็นรูปธรรมต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งการคัดเลือกข้าราชการฯ ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการประเมินคุณลักษณะและผลการปฏิบัติงาน โดยวิธีการให้ค่าคะแนนจากแบบประวัติส่วนตัว ผลงานดีเด่น และการติดตามผลงานในเชิงลึกของกรรมการคัดเลือกข้าราชการฯ ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่พิจารณาจากการประเมินคุณลักษณะ และผลการปฏิบัติงาน ให้ค่าคะแนนจาก ๒ ส่วน ได้แก่
     ๑) ประวัติส่วนตัวด้านผลการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลัง ๔ รอบการประเมิน และผลงานดีเด่น
     ๒) การติดตามผลงานในเชิงลึก ๓ ด้าน ได้แก่
          ๒.๑) ด้านการครองตน
          ๒.๒) ด้านการครองคน
          ๒.๓) ด้านการครองงาน

     สำหรับจังหวัดอ่างทอง โดยนายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ , พัฒนาการอำเภอ และกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ส่งข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการฯ ดีเด่น ในครั้งนี้ จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้
     ๑) ประเภท พัฒนาการอำเภอ ได้แก่ พ.อ.อ.ทรงพล ฉายแสง พัฒนาการอำเภอไชโย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโย
     ๒) ประเภท วิชาการ นายประวิทย์ ษรสา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
     ๓) ประเภท ชื่อสัตย์สุจริต นางสาวเปมิกา คงกระพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

     โดยกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง) มีรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ ประเภท ดังนี้
     ๑) ประเภทบริหาร
     ๒) ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน
     ๓) ประเภทพัฒนาการอำเภอ จำนวน ๑ รางวัล
     ๔) ประเภทวิชาการ จำนวน ๑ รางวัล
     ๕) ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน จำนวน ๓ รางวัล
     ๖) ประเภทสนับสนุน จำนวน ๑ รางวัล
     ๗) ประเภทซื่อสัตย์สุจริต
     ๘) ประเภทลูกจ้างประจำ
     ๙) ประเภทพนักงานราชการ

-----------------------------------------------------------------------
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------

(Visited 1 times, 1 visits today)