วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนายจันทร์ หนวดเขี้ยว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

     นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง) ณ จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี นายชัยวุฒิ ชูแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน)
     กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประพฤติตนอยู่ในจรรยา ระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ จึงได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น เพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด โดยกำหนดรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ ประเภท ดังนี้
     ๑. ประเภทบริหาร
     ๒. ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน
     ๓. ประเภทพัฒนาการอำเภอ
     ๔. ประเภทวิชาการ
     ๕. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
     ๖. ประเภทสนับสนุน
     ๗. ประเภทซื่อสัตย์สุจริต
     ๘. ประเภทลูกจ้างประจำ
     ๙. ประเภทพนักงานราชการ

     สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานให้แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี มีข้าราชการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น จำนวน ๖ ประเภท ได้แก่
     ๑. ประเภทพัฒนาการอำเภอ ผู้เข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ นางวนัสนันท์ ทิพยนุกูล ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
     ๒. ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้เข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ นางจิดาภา หมอโอสถ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
     ๓. ประเภทวิชาการ ผู้เข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวดวงรัตน์ ช้างเนียม ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
     ๔. ประเภทสนับสนุน ผู้เข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวอฐิตา สีตะระโส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
     ๕. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ผู้เข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ นายชัชพล ปาลวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

-----------------------------------------------------------------------
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------

(Visited 1 times, 1 visits today)