วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี นายนิมิต กลายสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวณัฐติกาญจน์ จีระพงษ์เอกธนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางธนหทัย ชัยศึก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานนโยบาย/ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน แก่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ในการประชุมฯ นางธนหทัย ชัยศึก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์ ได้นำเสนอสรุปผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่อำเภอเมืองสว่างอารมณ์ มีครัวเรือนเป้าหมายในระบบ จำนวน 51 ครัวเรือน (เสียชีวิต 3 ราย) คงเหลือครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 48 ครัวเรือน โดยจำแนกเป็น มิติความเป็นอยู่ จำนวน 7 ครัวเรือน และมิติรายได้ จำนวน 46 ครัวเรือน (ครัวเรือนตกเกณฑ์ 2 มิติ มีจำนวน 5 ครัวเรือน) โดยแยกเป็นครัวเรือนที่พัฒนาได้ จำนวน 12 ครัวเรือน และครัวเรือนสงเคราะห์ จำนวน 34 ครัวเรือน

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำในเรื่องการบันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP Logbook ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ รวมถึงการบันทึกรายละเอียดของปัญหาและการเพิ่ม Folder (แฟ้มข้อมูล) ในระบบให้ครอบคลุมทุกวันปัญหา เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ครัวเรือเป้าหมาย ตามหลัก 4 ท และบูรณาการให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับมิติที่ตกเกณฑ์
ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือนนางสังวาลย์ (ตกมิติรายได้และมิติความเป็นอยู่) พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)