วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายนิมิต กลายสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวณัฐติกาญจน์ จีระพงษ์เอกธนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางสาวลำพอง จันจุฬา พัฒนาการอำเภอทัพทัน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทัพทัน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานนโยบาย/ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน แก่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ในการประชุมฯ นางสาวลำพอง จันจุฬา พัฒนาการอำเภอทัพทัน ได้นำเสนอสรุปผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองทัพทัน มีครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 17 ครัวเรือน โดยจำแนกเป็นรายมิติสุขภาพ จำนวน 1 ครัวเรือน และมิติรายได้ จำนวน 12 ครัวเรือน โดยแยกเป็นครัวเรือนที่พัฒนาได้ จำนวน 5 ครัวเรือน และครัวเรือนสงเคราะห์ จำนวน 12 ครัวเรือน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำในการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนฯ “ข้อมูล” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานที่จะทำให้การขจัดความยากจนและพัฒนาได้ตรงเป้า ทั้งนี้ การลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องหากมีประเด็นใดตกหล่นให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์ครัวเรือนเป้าหมาย ตามหลัก 4 ท พร้อมบูรณาการให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับมิติที่ครัวเรือนตกเกณฑ์ให้ได้รับการดูแลและได้รับการแก้ไขตามสภาพปัญหาต่อไป
ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือน จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1. ครัวเรือนนางประเสิรฐ (ตกมิติรายได้และมิติความเป็นอยู่) พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
2. ครัวเรือนนางสาวแอ๊ด (ตกมิติรายได้และมิติความเป็นอยู่) พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)