⏰⏰  วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เขตตรวจราชการที่ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีนางกนกกร  สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี นายธิติพันธ์ พลสิงห์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนายสมยศ  สุดแสนยา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ

การประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นศูนย์ผู้นำจิตอาสาบ้านวังหินชาเหนือ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู  มีกิจกรรมเด่น คือ การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยความร่วมมือจากผู้นำ คณะกรรมการศูนย์ และทีม อสม. ทำเป็นต้นแบบ และขยายผลไปยังทุกหมู่บ้านผ่านหัวหน้าคุ้มทุกคุ้มในตำบล โดยใช้กลไกเครือข่าย อสม.ทุกหมู่บ้าน ทำเป็นต้นแบบ และขยายผลสู่ทุกครัวเรือน ส่งผลให้ในปัจจุบัน ทุกครัวเรือนในตำบลดงมะไฟ ปลูกผักไว้กินเองทุกบ้าน 100% เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน โดยมีนายสุกัน สิงห์คำ เป็นประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาฯ

📌ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การแนะนำ การดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนแก่ผู้เข้าร่วมประกวด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)