⏰⏰  วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เขตตรวจราชการที่ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีนางกนกกร  สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี นายธิติพันธ์ พลสิงห์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนายสมยศ  สุดแสนยา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นในวันนี้ประกอบด้วยจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเลย รายละเอียดดังนี้

   🏠 ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กิจกรรมเด่น มีชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีทีมวิทยากร ปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีจุดเรียนรู้เพื่อให้สมาชิกของศูนย์ฯ และบุคคลที่สนใจได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ จำนวน 9 ฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในตำบลบึงกาฬและตำบลอื่นๆ มีนายสุนทร วังสพันธ์ เป็น ประธานศูนย์ฯ

   🏠ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย มีการสร้างเครือข่ายในการทำงาน เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกไม้ผล เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการถ่ายทอดทักษะอาชีพให้คนในชุมชน ขยายผลในระดับจังหวัดและอำเภอ โดยมีนายวันชัย มีสิทธิ์ เป็นประธานศูนย์ ฯ

📌ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การแนะนำ การดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนแก่ผู้เข้าร่วมประกวด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)