🔶วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอสังขะ พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ เเละนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอสังขะ ร่วมให้การต้อนรับเเละให้ข้อมูล ณ บ้านของครัวเรือนยากเป้าหมาย นายโพธิ์เจต คล่องเเคล่ว บ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 4 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งทีมปฏิบัติการตำบลสังขะ ได้ร่วมให้ข้อเสนอเเนะเเละหาทางออกของครัวเรือน เพื่อให้กำลัง ให้ความรู้ เเละร่วมพัฒนาเพื่อให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เเละเวลา 15.00 น. คณะฯ ได้ออกติดตามการดำเนินงานโคก หนอง นา แปลงของ นายประณตร์ สิงสุวรรณ หมู่ที่ 11 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับงบประมาณตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงฯ เป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ด้านรายได้ หลังจากร่วมโครงการฯ เเละดำเนินการขุดปรับรูปแบบแปลงเเล้ว มีกิจกรรมในพื้นที่ คือ การปลูกข้าวเหนียวดำ การปลูกพืชผักระยะสั้น การเลี้ยงควาย การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา การเผาถ่าน เป็นต้น สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เฉลี่ยวันละ 300-500 บาท ส่งผลให้ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความสุข เเละมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ได้ดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายโคก หนอง นา ตำบลสะกาด เเละโคก หนอง นา อำเภอสังขะ เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาผลผลิต แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การส่งเสริมการตลาด เเละการสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)