🔶วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมผักกาดหวาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการและงานตามภารกิจสำคัญ ดังนี้
1.การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
3. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
4. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
5. การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเเละประชารัฐ
6. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565
7. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
8. ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
9. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความั่นคงทางอาหาร
10. การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมเเละสนับสนุนการใช้เเละสวมใส่ผ้าไทย เเละโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
11. การประกวดกิจกรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12. การจัดอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับภารกิจตามโครงสร้างส่วนราชการเเละการแบ่งงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)