วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร และทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร โดยมีนายนพพล สุกิจปาณีนิจ นายอำเภอโพทะเล พร้อมด้วยนางโสภา บุญยืน พัฒนาการอำเภอโพทะเล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานนโยบาย/ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน แก่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำในการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนฯ “ข้อมูล” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานที่จะทำให้การขจัดความยากจนและพัฒนาได้ตรงเป้า ทั้งนี้ การลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องหากมีประเด็นใดตกหล่นให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์ครัวเรือนเป้าหมาย ตามหลัก 4 ท และบูรณาการให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับมิติที่ครัวเรือนตกเกณฑ์ให้ได้รับการดูแลและได้รับการแก้ไขตามสภาพปัญหาต่อไป

จากนั้น นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือน นายชาลี (ครัวเรือนตกเกณฑ์มิติรายได้) ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)