วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมีนายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอบึงนาราง นางพรรณทิพา มหาธร พัฒนาการอำเภอบึงนาราง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบึงนาราง ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานนโยบาย/ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน แก่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจผลการบันทึกข้อมูลระบบ TPMAP Logbook : Thai Poverty Map and Analytics Platform พร้อมเน้นย้ำการบันทึกข้อมูลในระบบต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ภาพถ่ายสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของครัวเรือน การเพิ่มพิกัดตำแหน่งครัวเรือนเป้าหมาย ข้อมูลปัญหาความต้องการและกิจกรรมให้ความช่วยเหลือของครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การดำเนินการบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลและแก้ไขตามสภาพปัญหา จากนั้น นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือนนางประกอบ (ครัวเรือนตกเกณฑ์มิติรายได้และความเป็นอยู่) ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)