วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเอามื้อสามัคคี กิจกรรม"วันเอามื้อสามัคคี ลงแขกดำนาที่โคกหนองนาตาเหมียน” ณ หมู่ที่ 7 บ้านหนองพิมวัฒนา ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายมานะ ไทยงามศิลป์ พัฒนาการอำเภอบรรพตพิสัย นางชนัษฎา เกิดปาน นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย และนาย ไพโรจน์ อรรถอาภา ประธานเครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้เครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์ และชาวบ้านที่สนใจมาร่วมกิจกรรมในการสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน
2.เพื่อให้ชาวบ้านและผู้สนใจร่วมปฏิบัติการจิตอาสา ในการสร้างความรัก ความสามัคคี เอาเรี่ยวแรงงานลงหว่านดิน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชนและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
3.เพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้สนใจในการที่จะดำเนินการโคกหนองนาโมเดลในโอกาสต่อไป

     ซึ่งในการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการมาเอามื้อสามัคคี แปลงของคุณเสมียน สีรวัตน์ บนเนื้อที่ 6 ไร่ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 - 2564 เพื่อมาถอดองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่อื่นให้เกิดความยั่งยืน และมีกิจกรรมได้แก่ การเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน การยกป้ายโคก หนอง นา ตาเหมียน โมเดล กิจกรรมการลงแขกดำนา การห่มดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืช แห้งชาม น้ำชาม การทำปุ๋ยแห้ง การเสวนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานโคกหนองนาโมเดล ของจังหวัดนครสวรรค์ และร่วมรับประทานอาหารปิ่นโต โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ จำกัด กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรสตรี และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประมาณ 80 คน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

     ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวให้กำลังใจเครือข่ายโคกหนองนา จังหวัดนครสวรรค์ และได้แนะนำแนวทางการขับเคลื่อน โคก หนอง นา ให้มีชีวิตและยั่งยืน ด้วยพลังเครือข่าย โดยการรวมตัวทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น การเอามื้อสามัคคี การจัดเวทีเสวนา การจัดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งผลที่ได้จะก่อให้เกิดการรวมตัวของคนโคก หนอง นา เป็นเครือข่าย มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายโคก หนอง นา พช. ที่มีชีวิตและยั่งยืนตลอดไป

(Visited 1 times, 1 visits today)