วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานตรวจราชการ ครั้งที่ 2 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย โดยมาตรการการตรวจราชการ" โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของผู้ตรวจราชการกรม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ และเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินอย่างหนึ่งที่จะทำให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะทำให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่ลงพื้นที่เปรียบเสมือนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ต้องคอยกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที่ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา และได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาพร้อมทั้งแนวงทางการบริหารจัดการหลังจากที่เกิดปัญหาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และได้ให้แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนตามลำดับ

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย บรรยายในหัวข้อ การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง นายเจริญ ซื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการตรวจราชการแบบบูรณาการ นายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ การเสริมสร้างค่านิยมในการป้องกันการทุจริต นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายในหัวข้อ การจัดทำข้อเสนอโครงการ/งานริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ และนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน บรรยายในหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ตามลำดับ

(Visited 1 times, 1 visits today)