คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทในพื้นที่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

📢📢 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา เวลา 13.30 น ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานพร้อมด้วย นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ได้ตรวจติดตามการดำเนินงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค ตามโครงการ การขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่ใจ โดยมี นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจพัฒนาการอำเภอแม่ใจ ท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ และปลัดอำเภอแม่ใจให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

เวลา 15.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 7 บ้านแม่จว้าปันเจิง ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ ที่อยู่อาศัยนายพัชพล บุตรจันทร์ โดยมีนายจาตุรงค์ สุวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะผู้ตรวจราชการตามโครงการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่ใจ

📢📢 ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน,นางสาวอัมพร ไชยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมอบสิ่งของแก่ครัวเรือน ณ บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 7 บ้านแม่จ้าปันเจิง
ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
☆ Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📷กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน 📸

(Visited 1 times, 1 visits today)