📢📢 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานพร้อมด้วย นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ จังหวัดพะเยา โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดพะเยา นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ให้ข้อมูลตามประเด็นตรวจราชการฯ การนำเสนอผลการดำเนินงานและปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อนงานสำคัญของจังหวัด

📢📢 ทั้งนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้นำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนดำเนินงานฯ ในประเด็น ดังต่อไปนี้
1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
2.การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและโครงการ”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
3.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📢📢 ในการนี้ นางวรรณภา คงมั่น พัฒนาการอำเภอแม่ใจ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
☆ Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📷กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน 📸

(Visited 1 times, 1 visits today)