วันอังคาร 10 พฤษภาคม 2565

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านแก่ครัวเรือนยากจน โดยมีนายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธี

ในการนี้ นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอเวียงชัย นายยุทธพงค์ สุริยะวงค์ พัฒนาการอำเภอเวียงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ โดยนายอำเภอเวียงชัย ได้กล่าวรายงานความเป็นมาการดำเนินงาน ซึ่งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเวียงชัย ได้ดำเนินการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนนางซิว เทอดไทย บ้านเลขที่ 123 บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย ซึ่งเป็นผู้พิการ แขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และประสบความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ศจพ.อำเภอเวียงชัย จึงได้จัดทำโครงการสร้างบ้านฮอมบุญ พบโชค เวียงชัยไม่ทิ้งกัน โดยการบูรณาการร่วมกับโครงการบ้านพบโชค ของพระอาจารย์พบโชค ติสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จัดหางบประมาณมาจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้าง และได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้

ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือน และให้กำลังใจในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และฝากให้ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยงได้ให้การติดตามสนับสนุนดูแลคุณภาพชีวิตของครัวเรือนอย่างต่อเนื่องต่อไป

#Chiangrai #ChangeforGood #ขจัดความยากจน #พัฒนาคนทุกช่วงวัย #เจียงฮายหายจน #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)