วันอังคาร 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมด้วยนายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอเวียงชัย นายยุทธพงค์ สุริยะวงค์ พัฒนาการอำเภอเวียงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเตรียมพร้อมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน และการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่

นายอำเภอเวียงชัย ได้รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเวียงชัย ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน 1,288 ครัวเรือน แบ่งเป็น มิติสุขภาพ 225 ครัวเรือน มิติการศึกษา 201 ครัวเรือน มิติความเป็นอยู่ 348 ครัวเรือน มิติรายได้ 607 ครัวเรือน มิติการเข้าถึงบริการของรัฐ 2 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนที่มีความพร้อมสามารถพัฒนาได้ 1,198 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์ 30 ครัวเรือน โดย ศจพ.อ. ได้จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการฯ จำแนกรายมิติ รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ โดยเบื้องต้นได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน 37 ครัวเรือน

ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 , การคัดแยกขยะในครัวเรือน , การออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นในการควบคุมอาคาร การบำบัดน้ำเสีย การปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย "ผ้าไทยใส่ให้สนุก"

เครดิตภาพและข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงชัย และกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

#Chiangrai #ChangeforGood #ขจัดความยากจน #พัฒนาคนทุกช่วงวัย #เจียงฮายหายจน #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)