วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด และคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน โดยการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนและต่อยอดงาน ทั้ง 2 กิจกรรม ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบกลยุทธ์ในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย โคก หนอง นา พช. ให้มีชีวิตและยั่งยืน โดยการนำเอาเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน มาเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนงาน ดังนี้
เอา....(เรี่ยวแรงงานลงหว่านดิน หากินเป็นสุข)
- เอาพลังชุมชน มาใช้ในการพัฒนาชุมชน
- เอาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และศักยภาพในตัวสมาชิกออกมาใช้
- เอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ร่วม... (ทำงานกับรัฐบาลประสาน ประสม)
- ร่วมทำงานกับ 7 ภาคีเครือข่าย คือ (1.รัฐ 2.ศาสนา 3.วิชาการ 4.เอกชน 5.ประชาสังคม 6.ประชาชน 7.สื่อสารมวลชน)
สร้าง...(ชุมชนไม่บ่นเลย งานเราเคยไม่ย่อย่น)
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
- สร้างความมั่นคง ในอาชีพและรายได้
- สร้าง/ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
- สร้างให้มีชีวิต และยั่งยืน
พร้อมกับ การขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ เช่น การเอามื้อสามัคคี การจัดเวทีเสวนา การจัดกิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น ซึ่งผลที่จะได้รับจะก่อให้เกิดการรวมตัวของคนโคก หนอง นา เป็นเครือข่าย และเกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ตลอดจนเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างกัน และนำไปสู่การแก้ปัญหา/ปรับปรุง/พัฒนา สู่ โคก หนอง นา ที่มีชีวิตและยั่งยืนต่อไป

    และในส่วนของการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง จะก่อเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นศูนย์ที่เพิ่มทักษะผู้นำชุมชน ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน ในรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้พี่น้องประชาชน ได้สนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องงานจิตอาสาในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน และการประกาศเจตนารมณ์ เราทำความดีด้วยหัวใจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยความรัก ความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันของคนในชุมชนตลอดไป

(Visited 1 times, 1 visits today)