วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

     นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตรวจราชการบูรณาการตามข้อสั่งการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท , พระนครศรีอยุธยา , ลพบุรี , สิงห์บุรี , สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง)
ณ จังหวัดลพบุรี

     โดยตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการ ๓ ประเด็นคือ ๑) การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุนรายการผู้พันข้ามปีงบประมาณ รายการใหม่ของ สป.มท. และ ๓) การตรวจติดตาม การพัฒนา และยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

     การตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เป็นการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ต่อไป...

..................................................................................
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
………………………………………………………………………….

(Visited 1 times, 1 visits today)