วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับมอบงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ซึ่งในการประชุมดังกล่าว นายนิวัติ น้องผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการให้การดำเนินงานส่งมอบงาน ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ‘โคก หนอง นา โมเดล

(Visited 1 times, 1 visits today)